สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 กรมพัฒนาที่ดิน

100/31 หมู่ 12 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

โทรศัพท์-โทรสาร 034-564277